Przypominamy rodzicom uczniów szkół
ponadpodstawowych o obowiązku powiadamiania
organów gminy o formie spełniania obowiązku
nauki przez dzieci

Rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową mają obowiązek powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

W związku z powyższym rodzice i opiekunowie uczniów, którzy w tym roku ukończyli szkołę podstawową, proszeni są o wypełnienie oświadczenia lub pobranie poniższego wzoru, wypełnienie i złożenie oświadczenia w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub wysłanie pocztą na adres:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach

ul. Czachowskiego 45

26-510 Chlewiska

Udzielenie ww. informacji jest niezbędne do realizacji zadań gminy wskazanych w ustawie o systemie oświaty w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniów do 18 lat. Zgodnie z 42 ust. 1 ww. ustawy niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 informacja_gcuw.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2021-09-27 12:02:18.
Informacje dla rodziców dzieci z
niepełnosprawnością

Informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
Zgodnie z art. 32 i 39  ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest:
Art. 32 ust. 6 –
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Art. 39 ust 4 –
1)    zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2)    zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a)    24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b)    25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3)    zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
Dowożenie transportem specjalistycznym zorganizowane przez gminę.
 Gminie Chlewiska  nie organizuje transportu do szkół poza terenem Gminy.
Zwrot kosztów przejazdu ucznia, gdy dowożenie zapewniają rodzice.
Inna formą realizacji obowiązku gminy określonego w ustawie jest  refundacja kosztów za dojazd dziecka do szkoły lub przedszkola, w sytuacji gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice. Refundacja obejmuje przejazd dziecka i opiekuna z domu do szkoły i z powrotem.
Rodzice, którzy sami dowożą dziecko z niepełnosprawnością do szkoły,  powinni złożyć do Gminnego Centrum Usług Wspólnych wniosek w terminie do 15 sierpnia (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego).
Następnie z rodzicami zawierana jest umowa, określająca terminy i zasady zwrotu środków finansowych.
Szczegółowych informacji o dowożeniu dzieci do szkół udziela p. Ewelina Gwarek tel. 048 628 70 53 wew. 44 email: gcuw@chlewiska.pl .

 dowozy_dzieci_z_niepelnosprawnoscia.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2021-09-27 11:57:38.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

UPRAWNIENI

Zgodnie z art. 122 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
        w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
        w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
    młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Uwaga:

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

 dofinasowanie_mlodocianych.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2021-09-27 11:47:40.
Data wprowadzenia: 2021-09-27 11:47:40
Autor: Dyrektor GCUW
Opublikowane przez: Magdalena Tarka