Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485).


Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia


pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Chlewiska ul. Czachowskiego 49 , 26-510 Chlewiska ;


faksem na numer: 48 628-72-71


pocztą elektroniczną na adres: chlewiska@chlewiska.plTreść zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz wymagane dokumenty


W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:


imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;


imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;


cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;


datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;


informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 


Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:


pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu); DRUK OŚWIADCZENIA


zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.


Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: 


Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przez planowana datą zgromadzenia.  


Termin rozpatrzenia sprawy:


Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu.


Decyzja o zakazie zgromadzenia:


 Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:


jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;


jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.


Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.


 Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gmin 

Oswiadczenie_przewodniczacego_zgromadzenia.rtf

 zawiadomienie_o_zgromadzeniu.rtf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2021-05-04 15:14:31 | Data modyfikacji: 2021-05-04 15:19:03.
Data wprowadzenia: 2021-05-04 15:14:31
Data modyfikacji: 2021-05-04 15:19:03
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak