Uchwała Nr XVIII/92/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 akt 92.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:07:35.
Uchwała Nr XVIII/91/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Chlewiska.

 Uchwała Nr 91.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 11:04:28.
Uchwała Nr XVIII/90/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

 akt 90.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:57:10.
Uchwała Nr XVIII/89/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Uchwała Nr 89.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:54:08.
Uchwała Nr XVIII/88/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 akt 88.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:44:40.
Uchwała Nr XVIII/87/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo – usługowego w miejscowości Chlewiska  

 akt 87.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:40:49.
Uchwała Nr XVIII/86/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

 Uchwała Nr 86.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:34:18.
Uchwała Nr XVIII/85/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu

 Uchwała Nr 85.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:32:30.
Uchwała Nr XVIII/84/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 Akt 84.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:29:43.
Uchwała Nr XVIII/83/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

 akt 83.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:25:33.
Uchwała Nr XVIII/82/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy na lata 2020-2025

 Uchwała Nr 82.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:22:31.
Uchwała Nr XVIII/81/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na lata 2020-2022

 Uchwała Nr 81.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:20:14.
Uchwała Nr XVIII/80/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Chlewiska na rok 2020

 Uchwała Nr 80.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:13:21.
Uchwała Nr XVIII/79/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chlewiska na rok 2020.

 Uchwała Nr 79.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:11:09.
Uchwała Nr XVIII/78/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chlewiska, w roku szkolnym 2019/2020

 akt 78.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:08:44.
Uchwała Nr XVIII/77/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Chlewisk

 Uchwała Nr 77.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 10:00:41.
Uchwała Nr XVIII/76/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 76.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:53:37.
Uchwała Nr XVIII/75/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 75.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:51:32.
Uchwała Nr XVIII/74/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

 Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Chlewiska 

 Akt 74 Budżet na 2020.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:49:49 | Data modyfikacji: 2020-02-25 08:57:59.
Uchwała Nr XVIII/73/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku

w sprawie uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chlewiska na lata 2020-2032

 Uchwała Nr 73.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:41:56.
Uchwała Nr XVII/72/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu

 Uchwała Nr 72.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:02:27.
Uchwała Nr XVII/71/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

 Uchwała Nr 71.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:59:43.
Uchwała Nr XVII/70/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała nr 70.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:57:48.
Uchwała Nr XVII/69/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała nr 69.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2020-01-17 12:55:54.
Uchwała Nr XVI/68/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie

 XVI.68.19.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:10:50.
Uchwała Nr XVI/67/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego Czachowskiego w Skłobach

 uchwala nr 67.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:06:22.
Uchwała Nr XVI/66/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.  

 uchwała nr 66.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:04:18.
Uchwała Nr XVI/65/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2020 rok

 XVI.65.19.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:00:17.
Uchwała Nr XVI/64/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Chlewiska

 XVI.64.19.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:56:30.
Uchwała Nr XVI/63/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwałan Nr 63.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:53:02.
Uchwała Nr XVI/62/19 z dnia 28 listopada 2019
roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 XVI.62.19.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:49:58 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:51:06.
Uchwała Nr XV/61/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zmiany w statucie Rady Gminy Chlewiska

 uchwała Nr 61S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:02:32.
Uchwała Nr XV/60/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu

 60N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:56:51 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:04:53.
Uchwała Nr XV/59/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Chlewiska nieruchomości położonej w miejscowości Chlewiska

 Uchwała nr 59.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:51:40.
Uchwała Nr XV/58/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chlewiska

 Uchwała nr 58R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:48:45.
Uchwała Nr XV/57/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach poprzez zmianę siedziby

 Uchwała nr 57.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:20:01.
Uchwała Nr XV/56/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola Chlewiskach poprzez zmianę siedziby

 Uchwała nr 56SP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:15:11.
Uchwała Nr XV/55/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie emisji obligacji oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu

 Uchwała Nr 55.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:04:47.
Uchwała Nr XV/54/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 54B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-11-05 10:02:24.
Uchwała Nr XV/53/19 z dnia 28 października 2019
roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała nr 53.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-11-05 09:56:04.
Uchwała Nr XIV/52/19 z dnia 15 października 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Chlewiska nieruchomości położonej w miejscowości Huta

 uchwała nr 52.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:01:13.
Uchwała Nr XIV/51/19 z dnia 15 października 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Chlewiska nieruchomości położonej w miejscowości Huta 

 Uchwała Nr 51.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-10-24 07:59:07.
Uchwała Nr XIII/50/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 50.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:17:27.
Uchwała Nr XIII/49/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 Uchwała Nr 49.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:15:26.
Uchwała Nr XIII/48/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska – etap I

 akt 48.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:13:32.
Uchwała Nr XIII/47/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 akt47.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:09:35.
Uchwała Nr XIII/46/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska

 Uchwała Nr 46.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:07:26.
Uchwała Nr XIII/45/19 z dnia 5 września 2019
roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała nr 45.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:03:09.
Uchwała Nr XIII/44/19 z dnia 5 września 2019roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 44.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-09-18 11:00:05 | Data modyfikacji: 2019-09-18 11:01:46.
Uchwała Nr XII/43/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 43.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:46:30 | Data modyfikacji: 2019-08-22 09:48:20.
Uchwała Nr XII/42/19 z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 42.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-22 09:44:27.
Uchwała Nr XI/41/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach

 akt 41.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:28:33.
Uchwała Nr XI/40/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chlewiska”

 Uchwała Nr 40S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:26:00.
Uchwała Nr XI/39/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska

 akt 39.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:17:10.
Uchwała Nr XI/38/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r. 

 akt 38.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:15:03.
Uchwała Nr XI/37/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr37.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:09:47.
Uchwała Nr XI/36/19 z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała NR36.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:07:40.
Uchwała Nr X/35/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 uchwała nr 35.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:40:42.
Uchwała Nr X/34/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 uchwała nr 34.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:35:29 | Data modyfikacji: 2019-07-05 13:37:39.
Uchwała Nr X/33/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 uchwała nr 33WPF.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:33:08.
Uchwała Nr X/32/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chlewiska za 2018 rok

 uchwała nr 32.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:25:48.
Uchwała Nr X/31/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach za 2018 rok

 uchwała nr 31.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:23:23.
Uchwała Nr X/30/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok  

 uchwała nr 30.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:20:17.
Uchwała Nr X/29/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chlewiska wotum zaufania

 Uchwała nr 29.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:17:30.
Uchwała Nr IX/28/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

 DOC050719.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-06-12 15:11:19 | Data modyfikacji: 2019-07-05 09:05:02.
Uchwała Nr IX/27/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Chlewiska w 2019 r

 Uchwała Nr 27.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-06-12 15:09:21.
Uchwała Nr IX/26/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwałą Nr 26.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-06-12 15:04:52.
Uchwała Nr VIII/25/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 akt 25.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:11:38.
Uchwała Nr VIII/24/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno- usługowego w miejscowości Chlewiska. 

 Uchwała Nr 24.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:09:45.
Uchwała Nr VIII/23/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chlewiska.

 Akt23.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:02:01.
Uchwała Nr VIII/22/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Chlewiska części nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Uchwałą Nr 22.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:59:51.
Uchwała Nr VIII/21/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała nr 21.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:53:21.
Uchwała Nr VIII/20/19 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 20.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:51:20.
Uchwała Nr VII/19/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia odwołania od wyników wyborów Sołtysa Sołectwa Chlewiska 

 Uchwała Nr 19S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:37:01.
Uchwała Nr VII/18/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach

 Uchwała Nr 18K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:34:32.
Uchwała Nr VII/17/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Chlewiska 

 uchwała Nr 17S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:30:44.
Uchwała Nr VII/16/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2019 roku”.

 uchwała Nr 16Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:25:10.
Uchwała Nr VII/15/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020

 Uchwała Nr 15B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:16:05.
Uchwała Nr VII/14/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 14B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:10:04.
Uchwała Nr VII/13/19 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 13W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:07:03.
Uchwała Nr VI/12/19 z dnia 20 lutego 2019 roku

W sprawie zarządzenia poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów gminy Chlewiska oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 12I.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:58:11.
Uchwała Nr VI/11/19 z dnia 20 lutego 2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu

 Uchwała Nr 11U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:52:56.
Uchwała Nr VI/10/19 z dnia 20 lutego 2019 roku

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 10B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:48:55 | Data modyfikacji: 2019-03-01 10:54:19.
Uchwała Nr VI/9/19 z dnia 20 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 9WPF.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:31:28 | Data modyfikacji: 2019-03-01 10:43:34.
Uchwała Nr V/8/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska

 Uchwałą Nr 8S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:59:50.
Uchwała Nr V/7/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2018 r.

 uchwała Nr 7S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:55:56.
Uchwała Nr V/6/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady Gminy Chlewiska na rok 2019

 Uchwała Nr 6K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:53:24.
Uchwała Nr V/5/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Chlewiska na rok 2019

 uchwała Nr 5R.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:47:15 | Data modyfikacji: 2019-02-04 14:49:46.
Uchwała Nr V/4/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

 uchwała Nr 4P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:40:11.
Uchwała Nr V/3/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie dopłaty do 1 m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy Chlewiska

 Uchwała Nr 3W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:34:56 | Data modyfikacji: 2019-02-04 14:41:03.
Uchwała Nr V/2/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok

 DOC040219-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:27:44 | Data modyfikacji: 2019-02-04 14:32:28.
Uchwała Nr V/1/19 z dnia 16 stycznia 2019 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

 Uchwała Nr 1.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:23:59.
Data wprowadzenia: 2019-02-04 14:23:59
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka