Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów


Urzędu Gminy Chlewiska


 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chlewiska z siedzibą w Chlewiskach, reprezentowany przez Wójt Gminy Chlewiska przy ul. Czachowskiego 49, nr tel. 048 628 70 53 wew. 11, adres e-mail: sekretariat@chlewiska.pl,2) w Urzędzie Gminy w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@chlewiska.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,


6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,


7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8) podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-06 13:26:33.
Data wprowadzenia: 2018-06-06 13:26:33
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak