Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Uchwały 2017
Uchwały 2017
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chlewiskach 

Uchwała Nr IX/83/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 83.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:31:05.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 

Uchwała Nr IX/82/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 82.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:28:03.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr IX/81/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 81W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:25:43.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr IX/80/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 80B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:20:22.
w sprawie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy
Chlewiska 

Uchwała Nr VIII/79/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 79.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 13:05:04.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach 

Uchwała Nr VIII/78/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 78.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:54:56.
sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach 

Uchwała Nr VIII/77/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 77.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:50:05.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w
uchwale Rady Gminy Chlewiska Nr VII/58/17 z dnia
19 października 2017 r. w sprawie zwrotu
nieruchomości 

Uchwała Nr VIII/76/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 76.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:59:40.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Chlewiska 

Uchwała Nr VIII/75/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 75.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:57:28.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała Nr VIII/74/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 74N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:54:42.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego  

Uchwała Nr VIII/73/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 73L.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:50:28.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego  

Uchwała Nr VIII/72/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 72Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:48:49.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego  

Uchwała Nr VIII/71/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 71U.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:47:13.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w Stefankowie 

Uchwała Nr VIII/70/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 70S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:44:46.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości na rzecz
użytkowników wieczystych 

Uchwała Nr VIII/69/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 69.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:41:59.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2018 r. 

Uchwała Nr VIII/68/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 68T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:40:25.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2018
rok 

Uchwała Nr VIII/67/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 67N.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:37:17.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę dla obliczenia podatku
rolnego na 2018 r. na terenie Gminy Chlewiska. 

Uchwała Nr VIII/66/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 66P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:34:39.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr VIII/65/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 65W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:31:02.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr VIII/64/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

 64B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 10:28:47.
w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr VII/63/17 z dnia 19 października 2017 r.

 63W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:36:36 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:37:48.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowejna rok 2017 

Uchwała Nr VII/62/17 z dnia 19 października 2017 r.

 62B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:33:08 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:34:33.
w sprawie przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku 

Uchwała Nr VII/61/17 z dnia 19 października 2017 r.

 61.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:28:55.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr
VI/42/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Chlewiska 

Uchwała Nr VII/60/17 z dnia 19 października 2017 r.

 60.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:25:40.
w sprawie uchylenia uchwały o przejęciu przez
Gminę Chlewiska w nieodpłatne użytkowanie
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chlewiskach wraz z działką. 

Uchwała Nr VII/59/17 z dnia 19 października 2017 r.

 59.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:22:57.
w sprawie zwrotu nieruchomości 

Uchwała Nr VII/58/17 z dnia 19 października 2017 r.

 58.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:20:30.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu. 

Uchwała Nr VII/57/17 z dnia 19 października 2017 r.

 57.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:18:57.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/17 Rady Gminy
Chlewiska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach
Chlewiska i Wola Zagrodnia 

Uchwała Nr VII/56/17 z dnia 19 października 2017 r.

 56.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:16:57.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. płk. Dionizego Czachowskiego w
Skłobach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z
Oddziałem Przedszkolnym im. płk. Dionizego
Czachowskiego w Skłobach 

Uchwała Nr VII/55/17 z dnia 19 października 2017 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:13:52 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:15:07.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pawłowie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałem
Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie 

Uchwała Nr VII/54/17 z dnia 19 października 2017 r.

 54.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:12:09.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cukrówce w
ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami
Przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w
Cukrówce 

Uchwała Nr VII/53/17 z dnia 19 października 2017 r.

 53.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:10:33.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego
"Hubala" w Chlewiskach 

Uchwała Nr VII/52/17 z dnia 19 października 2017 r.

 52.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:07:41.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Budkach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałem
Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Budkach 

Uchwała Nr VII/51/17 z dnia 19 października 2017 r.

 51.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:03:42 | Data modyfikacji: 2018-01-26 09:05:02.
w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała Nr VI/50/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 50.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:21:33.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
usług turystyki i rekreacji w sołectwie Huta –
etap 1 

Uchwała Nr VI/49/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 49DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:08:07.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej w
miejscowości Chlewiska, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2460. 

Uchwała Nr VI/48/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 48.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:52:25.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

Uchwała Nr VI/47/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 47.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:49:30 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:54:39.
w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Skłobach 

Uchwała Nr VI/46/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r

 46.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:37:11 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:55:16.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chlewiska
uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i
opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Uchwała Nr VI/45/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r

 45.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:34:33 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:59:46.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr VI/44/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r

 44.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:29:18 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:56:11.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr VI/43/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 43.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:26:09 | Data modyfikacji: 2017-11-17 09:55:42.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Chlewiska. 

Uchwała Nr VI/42/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 42.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-11-17 09:15:07 | Data modyfikacji: 2017-11-17 10:00:26.
w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka
Kultury w Chlewiskach 

Uchwała Nr V/41/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 41.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:40:32.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w
sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia 

Uchwała Nr V/40/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 uch40.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:34:07.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chlewiska 

Uchwała Nr V/39/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 39P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:29:43.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09 Rady Gminy
Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta. 

Uchwała Nr V/38/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 38H.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:27:20.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr V/37/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 37WPF.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:24:58.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr V/36/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 36B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:22:28.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Chlewiska za 2016 rok 

Uchwała Nr V/35/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 35A.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:20:20.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2016 rok 

Uchwała Nr V/34/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 34S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:18:04.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków,
położonej w Chlewiskach, stanowiącej
własność Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr V/33/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 33B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:15:50.
w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa w
nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w trybie bezprzetargowym  

Uchwała Nr V/32/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 32M.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 08:51:04.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Chlewiskach za 2016 rok 

Uchwała Nr V/31/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 31ZOZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-08-10 08:46:51.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
bezpłatnego użyczenia 

Uchwała Nr IV/30/17 z dnia 02 maja 2017 r.

 30UŻ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:41:18.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr IV/29/17 z dnia 02 maja 2017 r.

 29ZRZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:37:43.
w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr IV/28/17 z dnia 02 maja 2017 r.

 28PRZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:35:28.
w sprawie zmiany statutu Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr III/27/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 27DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:59:14.
w sprawie określenia kryteriów przyjmowania
dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Chlewiska na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów 

Uchwała Nr III/26/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 26DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:55:41.
w sprawie określenia kryteriów wraz z
odpowiadającą im liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Chlewiska dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Uchwała Nr III/25/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 25DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:53:21.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Chlewiska 

Uchwała Nr III/24/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 24DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:49:58.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego Skargi Prokuratora na uchwałę
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Chlewiska 

Uchwała Nr III/23/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 23SA.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:43:49.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska 

Uchwała Nr III/22/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 22DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:41:04.
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr III/21/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 21ś.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:38:49.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska
w 2017 r.” 

Uchwała Nr III/20/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 20DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:36:18.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego Skargi Prokuratora na uchwałę
nr XIII/83/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8
grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji
podatkowych 

Uchwała Nr III/19/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 19s.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:32:33.
w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej ustalenia
wzorów formularzy informacji oraz deklaracji
podatkowych. 

Uchwała Nr III/18/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 18DZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:27:05 | Data modyfikacji: 2017-04-20 13:28:55.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2018 

Uchwała Nr III/17/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 17f.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:19:03.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr III/16/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 16b.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:16:43.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr III/15/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 15w.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:12:07.
w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej
na rok 2017 

Uchwała Nr II/14/17 z dnia 24 lutego 2017 r.

 14B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 15:11:59.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała nr II/13/17 z dnia 24 lutego 2017 r.

 13W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 15:09:52.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego w Gminie Chlewiska 

Uchwała Nr II/12/17 z dnia 24 lutego 2017 r.

 12SZ.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 15:02:28.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Chlewiska na rok 2017 

Uchwała Nr I/11/17  z dnia 26 stycznia 2017 roku

 11K.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:59:59.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Stałych Rady Gminy Chlewiska na rok 2017 

Uchwała Nr I/10/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 10P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:56:58.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w Uchwale Nr X/74/16 Rady Gminy w
Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 r. 

Uchwała Nr I/9/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 9T.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:52:07.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w
uchwale Rady Gminy Chlewiska Nr X/75/16 z dnia 8
grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Chlewiska. 

Uchwała Nr I/8/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 8O.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:36:31.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej w
miejscowości Chlewiska, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2430/1. 

Uchwała Nr I/7/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 7S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:34:01 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:13:36.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę
Chlewiska nieruchomości, położonej w
miejscowości Koszorów, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 513. 

Uchwała Nr I/6/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 6Z.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:25:10.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pod nazwą: „Powszechna nauka pływania dzieci i
młodzieży w powiecie Szydłowieckim”. 

Uchwała Nr I/5/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 5P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:21:06.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Szydłowieckiemu 

Uchwała Nr I/4/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 4P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:18:34.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Uchwała Nr I/3/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 3P.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:16:10.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Chlewiska na lata 2017-2032 

Uchwała Nr I/2/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 2W.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:11:45.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Chlewiska 

Uchwała Nr I/1/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku

 1B.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:07:33.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:07:33
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Magdalena Tarka
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl