1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlewiskach im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cukrówce
4. Publiczna Szkoła Postawowa w Pawłowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skłobach
6. Publiczne Przedszkole w Chlewiskach
7. Publiczne Gimnazjum w im. Jana Pawła II w Chlewiskach
8. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
9. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Chlewiskach
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Godziny funkcjonownia:
 Poniedziałek: 700 - 1500
 Wtorek: 700 - 1500
 Środa: 700 - 1500
 Czwartek: 700 - 1500
 Piątek: 700 - 1500
                                                                

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:53:45 | Data modyfikacji: 2021-03-08 13:54:32.

Zobacz:
 GOK w Chlewiskach .  Zmiany do Statutu gminy Chlewiska  . 
Data wprowadzenia: 2021-03-08 13:53:45
Data modyfikacji: 2021-03-08 13:54:32
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak