Wyłożenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części miejscowości Chlewiska etap II
 mpzp_Chlewiska_N.rar

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:25:45 | Data modyfikacji: 2023-11-30 12:32:32.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części miejscowości Chlewiska etap II
 Wyłożenie ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-11-22 08:42:33.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
dot. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla północo-wschodniej części
miejscowości Chlewiska - etap I
 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu (Chlewiska PW - I etap).doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2023-06-07 14:53:26.
Wyłożenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
północno-wschodniej części miejscowości
Chlewiska – etap I

Wyłożenie do publicznej informacji

 wylozenie bip.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2022-11-24 12:50:24 | Data modyfikacji: 2022-11-24 13:56:07.
Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
północno-wschodniej części miejscowości
Chlewiska

ogloszenie wylozenie_22_.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Data wprowadzenia: 2022-11-16 13:33:31 | Data modyfikacji: 2022-11-18 10:25:07.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 Chlewiska północ ogłoszenie prasa.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-05-26 08:59:33.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla północnej
części miejscowości Chlewiska-etap I
 ogłoszenie 2021.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:01:21.
Ogłoszenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chlewiska

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 30.07.2020 r. do 19.08.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, pok. nr 6, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska odbędzie się w dniu 11.08.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska, pok. nr 3, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Chlewiska:
 w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska;
 ustnie do protokołu z dyskusji publicznej;
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chlewiska.

Waldemar Sowiński
Wójt Gminy Chlewiska

Urząd Gminy Chlewiska informuje, że przetwarzane danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119 str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajduje się na stronie urzędu pod adresem: target=_new>https://bip.chlewiska.pl/index.php?id=372

 studium_chlewiska_wylozenie.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-07-22 10:06:13 | Data modyfikacji: 2020-07-22 10:28:40.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu (Czachowskiego 2)prasa bip.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2020-01-08 09:04:07 | Data modyfikacji: 2020-01-08 09:08:45.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska

 ogłoszenieR.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:24:43 | Data modyfikacji: 2019-09-25 09:28:57.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o przyjętej uchwale Nr XIII/48/19 Rady Gminy Chlewiska z dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przrestezennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska -  etapI

 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu-3.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-11 10:52:38.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o przyjętej uchwale Nr XIII/47/19 Rady Gminy Chlewiska z dnia 5 września 2019 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przrestezennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 Ogłoszenie_o_przyjęciu_planu-4.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-09-11 10:46:57 | Data modyfikacji: 2019-09-11 10:49:38.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 ogłoszenie Chlewiska Wola Zagrodnia.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:30:23.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkalno-usługowego w miejscowości Chlewiska – etap I

 ogloszenie Chlewiska.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:26:33.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

GŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr III/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum mieszkaniowo-usługowego w miejscowości Chlewiska

 Ogłoszenie do uchwały.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:15:05 | Data modyfikacji: 2019-01-30 11:17:15.
wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w
sołectwach Budki i Leszczyny- etap I
 Prognoza dla planu Budki,Leszczyny.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:37:18 | Data modyfikacji: 2018-05-07 12:41:49.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny- etap I

 ObwieszczenieRR.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:50:51.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/39/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chlewiska

 ogłoszenie studium.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:04:23.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/40/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Wola Zagrodnia

 ogłoszenie prasa plan.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:00:01.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 Ogłoszenie Huta.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 09:35:06.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlewiska

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chlewiska
o podjęciu przez Radę Gminy w Chlewiskach uchwały Nr IX/68/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług sportu i rekreacji w sołectwie Leszczyny

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:59:32.
Data wprowadzenia: 2017-05-31 14:59:32
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Magdalena Tarka